JScript 8.0
从命令行生成

可以通过在命令行上键入编译器的可执行文件 (jsc.exe) 的名称来在命令行上启动它。有关更多信息,请参见从命令行编译 JScript 代码

命令行示例

 • 编译 File.js 生成 File.exe:

  jsc File.js 
 • 编译 File.js 生成 File.dll:

  jsc /target:library File.js
 • 编译 File.js 并创建 My.exe:

  jsc /out:My.exe File.js
 • 编译 test.js 并创建一个 .dll:

  jsc /target:library test.js

请参见